Sunday, July 14, 2013

Pakikiisa ng Jose Rapsing Command para sa mga martir ng Celso Minguez Command

Pahayag sa media
Hulyo 6, 2013

Binibigyang-pugay ng Jose Rapsing Command ng Masbate ang walong rebolusyonaryong nag-alay ng kanilang buhay sa isang depensibang labanan noong Hulyo 4, 2013 sa Brgy. Upper Calmayon sa Juban, prubinsya ng Sorsogon.
Ang pagkamartir nina Ka Greg Bañares, Ka Nel, Ka Miloy, Ka Kevin, Ka Nene, Ka Rey, Ka Gary, at Ka Jay ay nagpapatotoo lamang ng pagkamuhi ng mga Bikolano sa presenteng kahirapan na kinalulugmukan ngayon ng mamamayan. Dumarami ang pumupunta sa panig ng rebolusyon upang doon nila ibuhos ang kanilang talino at kakayahan sa pagpupundar ng bagong sistemang malaya sa kahirapan, kagutuman, at kawalang-hustisya.
Higit pa sa pag-alala sa pagkabuwal ng mga kasama, napukaw ang rebolusyonaryong diwa ng mamamayan nang makita nila ang kanilang mga kauri na magiting na sumuong sa lahat ng sakripisyo't kahirapan, sukdulang ibuwis ang kanilang mga buhay, para lamang sa hinaharap ay hindi na danasin pa ng ating mga anak ang malubhang krisis na umaalipusta sa ating mga pagkatao.  Ang pagdami ng mga magsasaka, mga propesyunal, mga kabataan, at mga kababaihan na pumapanig sa rebolusyon ay isang tiyak na resulta ng pagkamartir ng walong kasama sa Juban, Sorsogon. Tiyak na darami ang mamamayang sisibulan ng kapasyahan na humawak din ng armas, dahil ang mga katulad nilang magsasaka, mga propesyunal, kabataan, at kababaihan ay nakatagpo ng solusyon sa pamamagitan ng armadong pagrerebolusyon.
Nawalan man tayo ng mga kasama, pansamantala man nating hindi maririnig sa masmidya ang boses ng mahihirap na Bikolano, nananatiling naririyan ang mga halimaw na siyang dahilan ng ating pagrerebolusyon. Buong-tatag na ipinapahayag ng Jose Rapsing Command at ng mamamayang Masbatenyo na pag-iibayuhin ng rebolusyonaryong kilusan sa isla ang pagkilos upang kabigin ang libo-libo pang mamamayan bilang pagpapatuloy sa naiwang mga gawain ng ating mga martir. Hindi tayo titigil sa paglaban hangga't inaapi at pinagsasamantalahan ang mamamayan.
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
 
Ka Luz del Mar
Tagapagsalita
 
 

No comments:

Post a Comment