Tuesday, November 1, 2016

Pinaigting na Militarisasyon sa Masbate, Lansakang Paglabag sa Tigil-putukan

Luz Del Mar Tagapagsalita
Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate
Oktubre 25, 2016
 
Mariing kinukondena ng Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate ang kasalukuyang pinaigting na militarisasyon sa buong lalawigan Ang nagpapatuloy na mga operasyong militar na ito ng AFP ay nagaganap sa kabila ng deklarasyon ng GRP ng unilateral na tigil-putukan. 
 
Sa Isla ng Ticao, mula pa noong huling bahagi ng 2014 hanggang sa ngayon ay mas lalo pang pinaigting ang atake-militar sa mga dating baryo at bayan na sinaklaw ng CPDT-OPB noong nakaraang taon at unang hati ng 2016. Mula Oktubre 12, 2016 hanggang sa kasalukuyan ay nananalasa muli sa Isla ng Ticao partikular sa bayan ng Monreal sa mga barangay ng Rizal, Real, Cantorna, Togoron, Maglambong, Mac Arthur at Sto Niño ang tropa ng Charlie Coy, 9IB PA na pinamumunuan ni 1Lt. Flores. 
 
Sa ika-3 Distrito naman, nagdeploy ng tropa ang Phil. Army sa mga baryong saklaw ng bayan ng Dimasalang at Cawayan. Ipinakat ang pinagsanib na tropa ng Alpha Coy-31st IB PA, , 9th IB PA at tropang mula sa CMO Bn ng 9th ID PA na nakabase sa Pili, Camarines Sur. Nagsimula ang operasyong militar nila sa mga lugar na ito noong Oktubre 6, 2015 at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. 
 
Sa bayan ng Dimasalang, pinupokusan ng operasyong militar ang mga baryo ng Mambog, Buenaflor at Cabanoyoan. Sa Cawayan, nakapokus ang kanilang operasyon sa mga barangay ng Libertad, Cabungahan, Calapayan, Villa Hermosa, Tuburan at Madbad. Ang mga operasyong ito ay tinatabingan ng Community Peace And Devevelopment Team (CPDT) sa ilalim ng Oplan Bayanihan (OPB). Sa pamamagitan nito, ang Bayahihan Team Activities (BTA) ng mga militar ay nakasentro sa gawaing paniniktik, pandarahas at pananakot sa mga taumbaryo. 
 
Sa loob ng halos dalawang linggong operasyon at pananatilili ng mga militar sa mga baryo, lumikha ito ng matinding takot at ligalig sa mga mamamayan. Mistulang umiiral ang Batas Militar sa mga baryong ito dahil inalisan ng kapangyarihan ang mga lokal na upisyal at pinutol ang karapatang-sibil at kapasyahang mamuhay ng marangal ng mga mamamayang karamiha’y magsasaka.. Noong Oktubre 22, 2016, isang sibilyan ang iligal na inaresto, hinalughog ang bahay at nilagyan ng kopya ng rebolusyonaryong mga babasahin at 7 bala ng M16 sa loob bahay nito para palabasing kasapi ng BHB. . Sapilitan din siyang pinapagiya ng mga militar sa mga operasyong kombat at tuluy-tuloy iniimbestigahan. 
 
Noong umaga ng Oktubre 24, ang mga militar ay nagsagawa ng pagbabahay-bahay at iligal na nanghalughog sa Sityo CTN, Bgy. Cabungahan at iligal na inaresto ang isang kabataang mag-sasaka. 
 
Ang mga gawing ito ay labag sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law o CARHRIHL na nauna nang pinirmahan ng GRP at NDFP noong 1998 at muling pinagtibay sa kasalukuyang nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan ng dalawang panig sa ilalim ng pamahalaang Duterte. 
 
Nananawagan ang Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate sa mamamayang Masbateño at mga rebolusyonaryong pwersa na ilantad at labanan ang mapanlinlang na CPDT-OpB. Dapat na ilantad ang hayagang paglabag sa karapatang pantao na dulot nito. Magrehistro ng protesta laban sa mga marahas na pakanang ito at sa lansakang paglabag sa kanilang sariling deklarasyon ng unilateral na tigil-putukan. Igiit ang mga karapatan sa kalayaang sibil at sa pagkakaroon ng pambansang kalayaan at soberanya laban sa Oplan Bayanihang idenisenyo ng US Army. Patuloy na pahigpitin ang hanay at labanan ang mga panlilinlang, pananakot, pang-aabuso at terorismong militar upang pagwatak-watakin ang mamamayan sa layong wasakin ang kapasyahang lumaban para sa pagbabago ng lipunang pinaghaharian ng mga malalaking burgesya kumprador at panginoong-maylupa. 
 
Dapat kilalahin ng AFP at PNP ang katotohanang nasa likod ng usapang pangkapayapaan at tigil-putukan. Hangga’t hindi hinaharap ang mga sanhi ng sigalot na bunga ng kahirapan, kawalang-katarungan at kawalang kaunlaran at kalayaan ng bansa ay hindi makakamit ang kapayapaan . Dapat matamang kilalanin ng GRP na ang NDFP ay may sariling paggugubyerno at mamamayang pinamamahalaan sa mga teritoryong saklaw ng iba’t ibang antas ng Probisyunal na Rebolusyonaryong Gubyernong Bayan na pinangangalagaan ng Bagong Hukbong Bayan. Ang kanilang patuloy na presensya at operasyong militar sa tabing ng ”Peace” at ”Development” ay malinaw na probokasyon at pag-atake sa mga teritoryo ng Gobyernong Bayan. Ang iskemang ito ay naglalayong wasakin ang paglakas ng hanay ng rebolusyonaryong mamamayan batay sa disenyo ng Counter Insurgency Guide (2009) na pinapairal ng US sa iba’t ibang estado sa buong mundo. 
 
Matapat na pinahahalagahan ng mga rebolusyonaryong pwersa ng Masbate ang nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa ilalim ng Pamahalaang Duterte at mahigpit na tumatalima sa Interim Unilateral Ceasefire batay na ilinabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas upang bigyang-daan at opurtunidad ang mapayapang paraan ng paglutas ng mga ugat ng sigalot ng digma at makamtan ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan, tunay na kaunlaran at malayang lipunang Pilipino. 
 
Ang pahayag na ito ay magsisilbi ring babala sa mga upisyal at tauhan ng 9th ID PA ng rehiyong Bikol na nakatalaga sa Masbate 9th IB sa kanilang patuloy na paghahasik ng terorismong militar sa mamamayan at sa kanilang katugunang, ”Ang NPA lang ang may Ceasefire, Kami, Wala!” Sa gitna ng usapang kapayapaan, nanatili sa aktibong depensa ang mga pwersa ng BHB-Jose Rapsing Command at matapat nitong pananatilihin ang kapasyahang ipagtanggol ang mamamayang Masbateńo laban sa pasismo ng AFP, PNP at ibang pang armadong grupo sa prubinsya.
 
 
 

Thursday, April 28, 2016

Limampung (50) Taktikal na Opensiba inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikolan!

Sa unang kwarto ng taong 2016 (Enero-Marso), inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan ang mga matatagumpay na taktikal na opensiba sa rehiyong Bikol. Layon ng mga atakeng ito na bigyang-diin ang kahalagahan ng armadong pakikibaka lalo na sa panahon ng eleksyon. Nais nating muling pagtibayin at palaganapin ang saligang prinsipyo na ang hinahangad ng bayan na panlipunang pagbabago na matatamo lamang sa pamamagitan ng rebolusyonaryong pakikibaka, pangunahin sa anyo ng armadong rebolusyonaryong pakikibaka na sinusuhayan ng malawak na demokratikong pakikibakang masa. Buhos ang pondo ng 4P’s sa pamamagitan ng People Power Volunteer for Reform habang pinatindi ang mararahas na atakeng militar sa dati nang dinarahas ng mamamayan sa kanayunan.
Sa sumadang ulat ng panrehiyong kumand -- Romulo Jallores Command (RJC) --  umaabot sa limampu (50) ang mga taktikal na opensiba kasama na ang mga depensibang naging Opensibang labanan na hinarap ng iba’t-ibang yunit at kumand ng BHB sa buong rehiyon.


Para sa buwan ng Enero 2016:


Enero 01, 2016 – nagsagawa ng operasyong kubkob ang 83rd Infantry Batallion bago magtapos ang kanilang unilateral ceasefire laban sa Tomas Pilapil Command sa baranggay Laki-laki, Goa, Camarines Sur. Dalawa ang sugatan sa panig ng kasama habang dalawang (2) patay naman sa panig ng kaaway. Nasamsam ng kaaway ang dalawang baril, bag at iba pang kagamitan ng mga kasama.

Enero 7, 2016 – Inilunsad ng Armando Catapia Command (ACC) ng Bagong Hukbong Bayan sa Camarines Norte ang operasyong isparo kay Ret. Sgt Emen Sarzuela sa Brgy. Malaya, Labo, Camarines Norte dahil sa pagiging aktibo sa gawaing intel sa kabila na retirado na ito sa kanyang tungkulin.

Enero 7, 2016 – dinis-armahan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command (EJC) ang isang tropa ng CAFGU sa Brgy. Patitinan, bayan ng Sangay, probinsya ng Camarines Sur. Nakumpiska ang isang cal. 38 at isang shotgun na ginagamit sa pananakot at pang-aabuso.

Enero 24, 2016 – isinagawa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nerissa San Juan Command ang opensibang haras laban sa PNP Public Safety Company (PPSC). Malapitang napokusan ng mga kasama ang detatsment at binultuhan agad ng mga putok ang kaaway na katatapos palang sa kanilang inuman at bidyoke sa loob ng kanilang malaking detatsment sa Brgy. Tubli, Caramoran, Cataduanes. Sampu (10) tropa ng PPSC ang patay sa nasabing opensiba.

Enero 26, 2016 – nagsagawa muli ng operasyon demo ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nerissa San Juan Command. Pinasabugan ng command detonated explosives (cdx) ang patrol car ng PNP Public Safety Company na nasa boundery ng Brgy. Magsaysay, bayan ng Virac, Catanduanes.

Enero 27, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command sa Brgy. Villa, bayan ng Gubat, sa probinsya ng Sorsogon

Enero 29, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa Brgy. San Antonio, sa bayan ng Barcelona, sa probinsya ng Sorsogon.

Enero 30, 2016- nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command (CMC) sa Brgy. Bulacao, bayan ng Gubat, probinsya ng Sorsogon.

Enero 31- nagsagawa ng operasyong isnayp ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Jose Rapsing Command (JRC) laban sa Regional Public Safety Batallion. Isang putok lamang ang pinakawalan nang matyempuhan ang isa sa limang kolum na sabay-sabay na atake. Isa ang patay sa tropa ng RPSB sa Brgy. Villapudo, bayan ng Cataingan sa Probinsya ng Masbate

Para sa buwan ng Pebrero 2016:

Pebrero 3, 2016 – nagsagawa ng operasyong kubkob ang kaaway laban sa Edmundo Jacob Command habang nasa panahon ng pag-aaral sa ika-47 Anibersaryong Pahayag ng Partido sa baranggay Cayogkog bayan ng Bato sa Probinsya ng Camarines Sur. Nasawi ang dalawang kasamang sina Ka Chan at Ka Randy at nasamsam ng kaaway ang ilang baril. Sa kabila ng depensibang labanan magiting pa rin nakapanlaban ang mga kasama kung saan napatay din ang dalawang tropa mula sa panig ng 2nd Infantry Batallion Philippine Army.

Pebrero 4, 2016 – nagsagawa ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Santos Binamera Command (SBC) sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Coyaoyao, Pio Duran, sa probinsya ng Albay.

Pebrero 8, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion, Philippine Army sa Brgy. Tabiguian, bayan ng Caramoan sa Probinsya ng Camarines Sur.

Pebrero 09,2016 – nagsagawa ng operasyong isparo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command sa Brgy. San Isidro, bayan ng Libamanan probinsya ng Camarines Sur. Napatay si Sarhento Rodel Rala mula sa pinagsanib na Task Force 83rd IBPA at 93rd DRC-PA at isang Nieto Arias ng 22nd CAFGU ang sugatan na ikinamatay din pagsapit sa hospital.

Pebrero 10, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command sa kanilang detatsment sa Brgy. Cristo Rey, Bato, Camarines Sur.

Pebrero 12, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Payak, Bato, Camarines Sur.

Pebrero 13, 2016 – nagsagawa ng operasyong demo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command (EJC) sa Brgy. Lubong, Bato, Camarines Sur laban sa 2nd IBPA habang naglalakad galing sa isinagawang operasyon sa lugar. Napatay ang dalawang tropa ng mga sundalo sa nasabing operasyong demo.

Pebrero 14, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command laban sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Francia, Bula, Camarines Sur.

Pebrero 12, 2016 – naengkwentro ang mga kasama sa isang platun ng 31st Infantry Batallion sa Brgy. Bulacao, bayan ng Gubat, Sorsogon habang nagpapahinga sa isang bahay nang biglang dumating ang tropa ng kaaway naunahan ng putok ng mga kasama ang mga ito. Isa ang sugatan sa panig ng kaaway.

Pebrero 28, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang mga kasama sa Santos Binamera Command laban sa kaaway sa Baranggay Bascaran, Daraga, Albay

Pebrero 21, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Jose Rapsing Command laban sa kaaway na nasa kanilang detatsment
sa Brgy. Monreal, Isla ng TIcao, Masbate. Tumagal ng 20 minuto ang putukan, nasawi sa labanan ang Commanding Officer at isang sundalo ang nasugatan.

Pebrero 21, 2016 – tatlong magkakasabay na operasyong haras ang isinagawa ng tatlong tim ng mga yunit milisya ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Jose Rapsing Command sa baranggay na inokupa ng kaaway sa kanilang PDT Operation sa Brgy. Talisay,Buenavista, Altavista sa bayan ng San Fernando, sa isla ngTicao, Masbate

Pebrero 24, 2016- nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa headquarter ng Alpha Coy Company ng 83rd IBPA sa Brgy. Bikal bayan ng Caramoan, Camarines Sur. Matinding pamutok ang isinagot ng kaaway gamit M203.

Pebrero 26, 2016- nagsagawa ulit ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Tomas Pilapil Command (TPC) laban sa detatsment sa Brgy. Bataan, Tinambac , Camarines Sur.

Pebrero 24,2016 – nadepensiba ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command sa Brgy. Bentuco, Gubat, Sorsogon. Isa ang patay at dalawa sugatan sa panig ng kaaway habang nasugatan ang isang kasama sa nasabing labanan.

Pebrero 27, 2016 – nagsagawa ng operasyong isnayp ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Santos Binamera Command laban sa 22nd IBPA na nakapwesto sa kanilang bagong detatsment sa Daraga, Albay. Namatay si Sarhento Florenzo sa nasabing labanan.

Pebrero 28, 2016 – nagsagawa ng pamamarusa ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command kay Edgar Lauderis ‘ alyas puting ongos” na taga Brgy. Duran, bayan ng Balatan, Camarines Sur sa kasong pagpapakubkob noong Pebrero 3, 2016. Bago naganap ang aktwal na atake ng kaaway ilang ulit itong pabalik-balik sakay ng kabayo upang isagawa ang huling pagkuha ng impormasyon. Matapos ang nasabing labanan nasamsam ng kaaway ang pondong laan para sa proyektong patubig kaalinsabay biglang naging galante itong nagpapa-inom at dumami ang perang pamalengke.

Para sa buwan ng Marso 2016:

Marso 3, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command laban sa isang platun ng kaaway na naglalakad mula sa kanilang isinagawang operasyon sa Brgy. Tanag, bayan ng Libmanan, Camarines Sur.

Marso 3, 2016 – nagsagawa ng operasyong demo ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Jose Rapsing Command laban sa kaaway sa Brgy. Badjang, Cataingan, Masbate. Pinasabugan ng command detonated explosive ang sinasakyan ng Provincial Commander ng Masbate na si Col. Sampaga nang pauwi na ito galing sa isang aktibidad inaguasyon sa school building na ginagawa ng Engineering Batallion ng Philippine Army sa Brgy. Buenasuerte at Tanque sa bayan ng Pio V. Corpuz, Masbate. Nawasak ang kanilang bagong PNP mobile car, nalaglag sa kalsada ang dalawang patay, isa pa ang sugatan at bumagsak sa kanal ang sasakyan. Mabilis na iniharang sa haywey ang nakasunod na APC at iba pang trak ng kaaway at isinakay ang mga kaswalting kaaway kasabay ang kanilang opisyal.

Marso 4, 2016 – nagsagawa ng demo ang mga kasama sa ilalim ng Jose Rapsing Command sa sityo Breeding, Brgy. Acid, Masbate City. Pinasabugan ng command detonated explosive ang isang 6×6 na trak ng Philippine Army habang ito ay papauwi na sa kanilang Batallion Headquarters. Ayon sa mga saksi marami ang sugatan bagamat nakalayo ang nasabing trak bago nakahinto.

Marso 6, 2016 – nagsagawa uli ng operasyong demo ang mga kasama sa ilalim ng Jose Rapsing Command sa Brgy. Cabangcalan, bayan ng Placer – dalawang bomba ang naidikit sa dalawang (2) bahay na na ginamit ng kaaway na bumibilang sa 27-30 tauhan. Tinarget pangunahin ang bahay kung saan nag-iinuman ang mga tropa ng kaaway.

Marso 14, 2016 – isinagawa ang isang operasyong haras ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command (NGC) sa pamamagitan ng paghagis ng granada sa mga kasapi ng Philippine Army na umakupa sa Brgy. hall ng Salvacion, Pasacao, Camarines Sur. Nagresulta ito sa pagkakasugat ng tatlong (3) sundalo. Samantala sa kabilang building na kadikit ng Brgy. hall, kinakausap ang kapitan ng baryo ng isang opisyal ng sundalo nang biglang magtakbuhan ang mga sundalo. Nadaganan ang kapitan ng baryo sanhi nito nagasgas ang kanyang likod na tumama sa semento.

Marso 15, 2016 – naglunsad ng labing-dalawang (12) koordinado aksyon ang pangrehiyunal na kumand ng Bagong Bayan sa Bikol:

– ala-una ng umaga – isinagawa ang haras ng isang iskwad ng Jose Rapsing Kumand laban sa detatsment ng 1st platoon ng 22nd IB sa sitio Anapog Poblacion, District 2, Claveria sa Isla ng Burias, Masbate. Dinikitan ng isang command detonated explosive at pinuntariya ng 3 bala ng M203 kasabay ang paghagis ng bigas2 – matapos ang matinding palitan ng putok na tumagal ng 20 minuto, ligtas na umatras ang mga kasama.

– alas 4:45 ng umaga – pinasabog ang command detonated explosive sa Brgy. Malinta,Masbate city ng madiskobri ng clearing ang wire.

– alas-5:00 ng umaga – pinasabog ng command detonated explosives ang mga kaaway sa Brgy. Tunga, bayan ng Esperanza, Masbate.

– alas-7:00 ng umaga– pinasabog ang command detonated explosive sa Brgy. Badling, bayan ng Uson, Masbate.

– alas-7:20 ng umaga– pinasabugan ang mga kaaway sa Brgy. Banadero, sa bayan ng Mobo matapos ilang ulit na binalikbalikan ng clearing ang nasabing lugar.

– alas-8:48 ng umaga – inambus ang kaaway sa Brgy. Lagundi, bayan ng Batuan sa isla ng Ticao, Masbate. Nawasak ang kanilang bagong pnp mobil car lulan ang walong pinagsanib na elemento ng Regional Public Safety Batallion (RSPB) at PNP-Batuan na mga aktibo laban sa kilusan. Apat (4) na kasapi ng RPSB ang nasawi na mula sa augmentation force para sa eleksyon habang sugatan naman ang apat na pulis ng Batuan na sina Chief of Police Senior Inspector Aldren Rosales Altarijos, SPO1 Amado Albiola, PNP Officer Junjun Alidogan, PNP Officer Almodiel.

– alas-9:00 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosives sa boundery ng Brgy. Quezon at Brgy. Magsaysay sa bayan ng Uson

– alas-10:25 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosive ang mga kaaway sa Brgy. Bontolan, Uson, Masbate.

– alas-10:30 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosives ang aambusin na tropa ng kaaway na gumagawa ng bagong detatsmen sa sityo Public, Brgy. Poblacion 1 mismong sa sentro ng munisipyo ng Balud.

– alas-11:00 ng umaga – pinasabugan ng mga kasama ng command detonated explosives ang kaaway sa Brgy. Menio San Fernando na malapit mismo sa dalawang detatsment

– ala-2:00ng hapon – pinasabugan ng mga kasama ang kaaway sa sityo Lantawan, Brgy. Danao, bayan ng Batuan malapit sa sentro ng munisipyo para sana ambusin ang rerespondi sana sa naunang naambus na tropa subalit nakahalata kaya sa ibang direksyon na dumaan ang dalawang kolum ng kaaway.

– alas-5:00 ng hapon – pinasabugan ng mga kasama ng command detonated explosives ang mga kaaway sa Brgy. Mabatobato sa bayan ng Mandaon, Masbate.

Marso 19, 2016– nagsagawa ng operasyong haras-demo ang mga kasama sa Celso Minguez Command sa Brgy. Union, bayan ng Gubat, Sorsogon. Pinasabogan ng command detonated explosive ang tropa ng 31st Infantry Batallion Philippine Army. Napatay ang limang (5) kaaway at nasugatan ang tatlo (3)kaaway na kabilang sa 31st IBPA. Isa sa nasugatan ay nagngangalan na 2nd LT Jonathan.

Marso 20, 2016 – nagsagawa ng operasyong demo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Armando Catapia Command (ACC) . Alas 8:30 ng umaga – nasapol ng paputukin ang command Detonated Explosive ang isang sasakyang militar habang papalabas galing sa loob ng kanilang Batallion Headquarter ng 49th IB sa Brgy. Mahawanhawan, Labo, Camarines Norte. Pito (7) ang nasugatan na sina Cpl Reynaldo Revira, Pfc Ricky Obena, Pfc Carlo Durisa, Pfc Urbano at tatlong babae na tinatawag nilang ‘military dependent; na sina Imelda Tayag, Hanna Durisa at Cate Caya.

Marso 21, 2016 – nadepensiba ang mga kasama sa Norben Gruta Command alas 5:30 ng hapon sa Brgy. Tible, Lupi, Camarines Sur. Tumagal ng 45 minuto labanan namatay sina ka Jack at Ka Hadjie nasamsam ang dalawang HPR habang namatayan din ng dalawang sundalo ang kaaway.


Marso 21, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras at pinasabugan ng command detonated explosive ang detatsment ng 22nd IB sa Brgy. Pili-Tabiguian sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur.

Marso 22, 2016 – muling napaengkwentro ang mga kasama sa ilalim ng Norben Gruta Command sa Brgy. San Rafael, bayan ng Lupi, Camarines Sur – isang kasama ang sugatan at limang sugatan naman sa panig ng kaaway.

Marso 22 – na-engkwentro ang kasama sa tropa ng kaaway na pinagsamang yunit ng CIDG at tropa mula sa 9th IBPA na layunin sanang magsagawa ng operasyon kubkob laban sa mga kasama sa Brgy. Jangan,bayan ng Balud, Masbate. Pagdaong ng bangkang sinasakyan ng mga kaaway ay inuhan na ng magigiting na kasamang barilin ang tropa ng kaaway. Agad na namatay ang dalawang sundalo at nasugatan ang tumatayong commanding officer ng nasabing tropa ng kaaway.

Marso 22 , 2016 – Naparusahan si Lenlen Bellarin, taga Brgy. Tugoron, Monreal, Masbate dahil sa pagiging masugid na giya sa mga operasyon ng militar, pagtuturo ng kung sinu-sino na susing masa, yunit milisya daw at pagpapahayag ng mga gawa-gawang kwento laban sa kilusan sa mga pulung-pulong na inilunsad ng PDT/BTA. Layunin nitong wasakin ang mga nakatayong istruktura ng demokratikong gobyernong bayan sa isla ng Ticao sa msbate. Nataymingan itong lumabas mula sa detatsment upang ipalo-up ang kanilang asset sa katabing braranggay. Idinadaan nito sa pagpapainom ng alak at pakipag inuman upang kumuha ng impormasyon nang birahin ng kasama.

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

Tuesday, August 18, 2015

Masaker sa Mactan, Cawayan at Malawakang Paglabag sa Karapatang Pantao: Teroristang Atake ng Berdugong 9th Infantry Battalion, 903d Brigade Philippine Army sa Mamamayang Masbateño

JOSE RAPSING COMMAND
Bagong Hukbong Bayan
Lalawigan ng Masbate
PAHAYAG

Luz Del Mar—Tagapagsalita
Agosto 5, 2015

Masaker sa Mactan, Cawayan at Malawakang Paglabag sa Karapatang Pantao:
Teroristang Atake ng Berdugong 9th Infantry Battalion, 903d Brigade Philippine Army
sa Mamamayang Masbateño

Mariing kinukondena ng Bagong Hukbong Bayan-Jose Rapsing Command ang pagmasaker sa apat na sibilyan sa
Mactan, Cawayan, Masbate noong Agosto 3, 2015. Ang mga biktima ay sina Garry Desnar, Boboy Badillo, Adam
Fajardo at isang nagngangalang Pabito, mga habal-habal driver at lahat taga-Mactan, Cawayan, Masbate. Ang
may kagagawan ng nabanggit na pangmasaker ay ang pinagsanib na tropa ng Bravo Coy, 9th IB, 903rd Bde, PA sa
pamumununo ni 1Lt. Jeffrey Fajardo at ng CIDG Masbate sa pamununo ni Maj. Emmanuel Pederi. Ang
pagmasaker sa apat na sibilyan ay ganting-aksyon ng tropang militar matapos maambus ng BHB–JRC na
nagresulta sa pagkapatay sa isang opisyal at pagkasugat sa apat na militar na sina Sgt. Pedro Omandap, Cpl. Ian
Abonita, Cpl. Rolly Rosalo at isang CIDG Agent na may apelyedong Pablo.

Upang ikubli ang kanilang pagkatalo sa labanan, pinagbalingan ang apat na inosenteng sibilyan na kinuha sa
tsekpoynt at dinala sa cogonan sa tabing highway at brutal na pinagbabaril. Matapos ang pangyayari ay
ipinagyabang at ipinamalita ng militar na nakapatay sila ng apat na NPA na nang ambus sa kanila.
Mariing pinapasubalian ng BHB-JRC ang kasinungalingan ng militar na ang napatay nila ay mga NPA at naganap
sa isang enkwentro. Ang apat ay mga sibilyan at lihitimong habal-habal driver at pinapatunayan ito ng mga
naging pasahero at mismong mga kababaryo nila. Sa katunayan matagal nang tapos ang putukan nang ginawa
nila ang tsekpoynt.

Ang pag-ambus ng BHB-JRC sa papauwing pinagsanib na tropa ng Bravo Coy, 9th IB, PA at CIDG ay pagparusa sa
kanila dahil sa teroristang pag-atake nito sa mamamayan at paglabag sa karapatang pantao. Hinalughog ang mga
kabahayan, hinuli si Vicente Berallo at apo nito, pinagsasampal ang dalawang babae at walang awang binugbog
si Jec-jec Sinadjan. Bago naambus ang nabanggit na tropang militar, galing ito sa isang operasyon na nag-iwan ng
takot at ligalig sa mga mamamayan ng Placer at Cawayan.

Napakahaba na ang listahan ng karahasan laban sa mamamayan, panggugulo sa tahimik na naghahanap-buhay
na mga sibilyan ng mga tropang nasa ilalim ng 9th Infantry Battalion na pinamumunuan ni Lt. Col. Ericson Rosana
na pangunahing tagapagpatupad ng Oplan Bayanihan sa probinsya ng Masbate. Katunayan, noong Agosto 2,
2015 alas 3:00 ng madaling araw dinukot at brutal na pinatay ang mag-amang Bartolay na sina Ariel Bartolay, 58
anyos, may pamilya, at anak nito na si Allan Bartolay, 28 anyos, may pamilya sa sityo Palopino, Bartolabac, San
Jacinto, Isla ng Ticao, Masbate. Si Ariel Bartolay ay pinaglaruan ng mga berdugo: pinatakbo habang pinagbabaril
at nagtamo ng 36 tama ng bala sa katawan samantalang si Allan ay tatlong tama sa ulo. Ang may kagagawan nito
ay ang Charlie Coy, 9th IB sa pamumuno nina 1Lt. Alfren Flores at 1Lt. Briñas Commanding Officer ng 93rd
Division Reconnaissance Company (DRC) na nagsasagawa ng “Peace and Development Operations” sa ilalim ng
Oplan Bayanihan sa Isla ng Ticao, Masbate.

Maliban pa nito ay ang ginawang pwersahang pagpapalikas ng mga naninirahan sa Sityo Busdac Gamay, Danao,
San Jacinto, Ticao, Masbate—dineklara ito ng militar na “no man’s land” dahil sa PDT-OPB.
Galit na galit na ang mamamayang Masbateño sa berdugong tropang ito, kung kaya’t lalo silang nagpupursige
para tumulong sa mga Pulang Mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan kaya nagiging matagumpay ang mga
taktikal na opensiba. Nagpapatunay ito na malawak ang suporta ng BHB mula sa mamamayan habang
kinasusuklaman at linalabanan ang Oplan Bayanihan.

Parusahan ang Berdugong 9th IB, 903rd Bde, 93rd DRC, 9th ID Phil. Army!
Labanan at Biguin ang Oplan Bayanihan!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
 

Thursday, April 23, 2015

TERORISTANG MGA GAWAIN SA MAMAMAYANG MASBATENO RESPONSABLE ANG 9th IBPA!


TERORISTANG MGA GAWAIN SA MAMAMAYANG MASBATENO RESPONSABLE ANG 9th IBPA!
Nilubid na kasinungalngan ang pahayag ng Philippine National Police-Provincial Command OIC Supt Centino Trilles na kasapi daw ng Jose Rapsing Command-Masbate ang nag-ambus sa tauhan ni Jose Amaro noong Abril 18, 2015 ala-1:00 ng hapon sa Sityo Lumbang, Brgy Usab, Masbate City.
Bago ang nasabing pangyayari pinaulanan ng bala ang bahay ni Jose Amaro isang negosyante sa small gold panning, ilang linggo na ang nakaraan. Sinundan ito ng panloloob at masaker kay Jesus Amaro, 64, anak na si Gilbert Amaro, 36 at kanyang driver-bodyguard si Ricky Amodiel sa loob mismo ng kanilang pamamahay noong Abril 05, 2015.
Matapos ang nasabing pagpatay, inambus naman ang magkapatid na Samson Supleto, Jeremiah Supleto at kanilang driver na si Flor Rapsing na nakasakay sa Black Toyata Hilux ng mga armadong nakasakay din sa puting Hi-Ace Van noong Abril 18, 2015 sa mismong Brgy. Luy-a, Aroroy, Masbate. Pinutol ang ulo ng isa sa biktima na si Flor Rapsing at natagpuan ang ulo nito sa brgy Cabutagan, Lupi, Camarines Sur na nakalagay sa isang ice box ayon sa kumpirmasyon ng pulisya sa nasabing lugar. Sinasabing ang isa sa magkapatid na Supleto ay bayaw mismo ni Jose Amaro kaya hindi makumpirma kung may relasyon sa unang mga insidente ang nangyaring pang-aambus.
Nais inilinaw ng Jose Rapsing Command-New People's Army na walang kinalalaman at di responsable ang rebolusyonaryong kilusan sa nasabing pangyayari. Sa inisyal na imbestigasyon naman ng Jose Rapsing, ang masaker na unang naganap ay pawang may kaugnayan sa kompetisyon sa negosyo sa gold panning at layong iterorisa ang mamamayan sa Masbate. Walang rekord si Jose Amaro at kanyang pamilya laban sa kilusan para patawan ng parusang kamatayan . Higit sa lahat ang pagpataw ng parusang kamatayan ay dumadaan sa proseso ng paglilitis sa hukumang bayan bago ang anumang pag-aatas sa anumang kumand ng Bagong Hukbong Bayan.
Kinokondena ng JRC-NPA, ang karumaldumal na serye ng krimeng nagaganap na naglalayong iterorisa ang mamamayan ng Masbate. Di hiwalay dito ang kaso ng panloloob at pagnanakaw sa bahay ni Ninang Rejano sa sityo Reservoir, Brgy Tuburon, Monreal, Masbate noong Abril 14, 2015. Hindi pa rin nalilimutan ng mga Albayano, Bicolano, Simbahan at mga kaibigan sa ibayong dagat ni Pastor Isaias Sta. Rosa ang kaso ng Executive Judicial Killing ni Lt Col Ericson Rosana na syang bagong Commanding Officer ng 9th Infantry Batallion ng Philippine Army sa Masbate. Naganap ang krimen sa lugar mismo ng perimetro ng tsekpoinyt ng Batallion Reconnaisance Company ng Philipine Army at malalakas na kalibre ng baril ang ginamit sa krimen kaya mahalagang maimbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng mga ito.
Val Silang
Tagapagsalita
NDF-Masbate
Abril 23, 2015

Thursday, November 27, 2014

Matagumpay na mga taktikal na opensiba ng BHB-Masbate sa ilalim ng Jose Rapsing Command(JRC)

Logo.bhb

Luz del Mar
Public Information Officer
NPA Masbate Provincial Operations Command (Jose Rapsing Command)


Sunod-sunod na mga taktikal na opensiba ang inilunsad sa lalawigan ng Masbate ng mga kasapi ng Jose Rapsing Command, JRC-BHB, Masbate laban sa 93rd DRC, 9th IB, PA, para-militar na grupo at mga masasamang elemento sa mga isla ng Burias at Ticao. Lahat ito ay nasa unang distrito ng Masbate.
Ang nasabing taktikal na opensiba ay nakapagsamsam ng mahigit 22 iba’t-ibang uri ng baril, mga magasin ng bala, at mga kagamitang militar.

Nob. 9, 2014 – Burias Is. – reyd sa mga kabahayan ng pamilya Ballesteros sa Brgy. Mabiton, Claveria. Nakuha dito ang 1 M16, 4 na cal.45, 1 SAS12, isang Shotgun, 2 cal.38, 1 cal.22 long barrel, isang 32 cal. at 2 cal.22 short. Ang mga baril na ito ay ginagamit laban sa mga tao at kilusan.

Nob.19, 2014, 6:30 ng umaga – raid sa bahay ni Brgy. Capt. Benny Capinig ng Brgy. Boca Engano, Claveria. Nasamsam dito ang 1 Shotgun at cal. 45. Ginagamit ni Brgy. Capt. Capinig ang mga baril sa kanyang mga iligal na negosyo, partikular na ang illegal drugs.

Nov. 22, 2014, alas 8:30 ng umaga – hinaras ng isang team ng Jose Rapsing Command, JRC,BHB ang 60 kataong 93rd DRC at 9th IB,PA na halos isang buwan nang nag-ookupa at nag-ooperasyon sa So. Guiwanon, Brgy. Danao, San Jacinto, Masbate at mga karatig barangay. Ang grupong ito ang bumaril at nakasugat sa tatlong katao na kinabibilangan ni Brgy. Kgwd. Maritess Espenilla ng Danao, San Jacinto, Masbate.

Ang haras na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng tatlong militar at pagkasugat ng 3 pa na sadyang itinatago ng militar.

Nob. 24, 2014, alas 5:15 ng umaga – raid sa compound ni Nonie Jimenez sa Brgy. Macahoy, San Pascual, Burias Is. Si Jimenez na isang despotikong rantsero sa lugar ay nag-aalaga ng mga armadong grupo na siyang ginagamit laban sa mga tao at kilusan.

Tumagal ng halos 10 minuto ang barilan ng manlaban ang isang tauhan nito habang sumuko naman sa mga kasama ang mga kasamahan nito.

Nakasamsam ang mga kasama ng 1 M16 na may scope, bandolier na may 11 long magasin at mga bala nito, isang M14 na may scope at bandolier na naglalaman ng 15 magasin na puno ng bala, 1 Shotgun at 25 bala, 3 handheld radios, isang cal.22 long barrel na may scope at dalawang magasin at mga bala, 1 cal.38, 1 hammock, 1 backpack, 2 pares ng combat shoes at 2 pares na uniporme ng militar.

Ang lahat ng mga nasamsam ay ginagamit ng grupo ni Nonie Jimenez laban sa mga magsasaka sa paligid ng kanyang rancho at sa kilusan.

Nananawagan ang JRC,BHB-Masbate sa mga Masbatenyo na magkaisa at magtulongan upang labanan ang mga masasamang elemento at mga pang-aabusong militar sa lalawigan ng Masbate na bumibiktima sa mga Masbatenyo. Sa mga may baril naman ay huwag niyong gamitin sa masasamang gawain at lalong huwag niyong gamitin laban sa kilusan, at kung handa naman kayo ay ibigay niyo na lang sa kilusan para magamit sa pagtatanggol sa mga inaapi at pinagsasamantalahang mga Masbatenyo laban sa mapang-api at mapagsamantalang uri sa lipunan.

Kundenahin ang pananalasa ng 93rd DRC at 9th IBPA sa mga mamamayan sa isla ng Ticao, Masbate November 25, 2014

Kundenahin ang pananalasa ng 93rd DRC at 9th IBPA sa mga mamamayan sa isla ng Ticao, Masbate
November 25, 2014

Kinikundena ng NDF-Masbate at ng mamamayang masbatenyo ang halos isang buwan na walang puknat na pananalasa ng mga sundalo ng 93rd Division Reconnaisance Company(DRC) at 9th IB,PA sa mga bulubunduking baryo sa isla ng Ticao, Masbate.

Ang tuloy-tuloy na okopasyon at operasyong militar ay nagresulta sa malawakang pagkatakot ng mga tao sa lugar at dislokasyon sa kanilang pang araw-araw na pagsasaka at iba pang hanapbuhay. Tumataas na rin ang bilang ng mga biktima ng paglabag sa karapatan pantao na mga militar ang may kagagawan sa ilalim ng pamumuno nila Col Alden Juan Masagca at Major Armando Benito ng Task Force Masbate.

Ang ganitong hakbang ng mga militar ay nagdudulot ng kaguluhan at tuloy-tuloy na pang-aabuso sa mga residente partikular sa So. Guiwanon, Brgy. Danao, San Jacinto, at sa pito pang nakapaligid na mga baryo.
Sa katunayan, ang pinakahuling naging biktima ng mga berdugong sundalo ay ng walang awa nilang pagbabarilin ang isang opisyal sa baryo ng Danao na si Kgwd.Maritess Espenilla at dalawang pang katao na sina Michael Lignes at may apelyidong Domenguiano. Ang tatlo ay nagtamo ng mga sugat sa iba’t-ibang parte ng kanilang katawan.

Maging sa paglulubid ng kasinungalingan sa medya ay nagiging eksperto na rin ang mga opisyal ng 93rd DRC at 9th IB,PA matapos ituro na mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan-Masbate ang gumawa ng pamamaril. Para sa kaalaman ng mamamayang masbatenyo, hindi mga kasapi ng BHB-Masbate ang namaril sa tatlong sibilyan, at ang totoong bumaril sa tatlong biktima ay mga kasapi ng 93rd DRC at 9th IB,PA.
Ang mga hakbang na ito ng 93rd DRC at 9th IB,PA ay malinaw na paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Samantala, pinapabulaanan din ng NDF-Masbate ang napabalita sa Bombo Radyo-Legaspi na isa di umanong mataas na opisyal ng BHB Masbate ang nahuli ng PNP San Jacinto malapit sa kanilang istasyon sa Poblacion, San Jacinto.

Si Ybonni Victor na taga Brgy. Amutag, Aroroy, Masbate ay di kailanman naging kasapi ng BHB Masbate, bagkus kabilang ito sa mga grupong impostor na binuo at pinopondohan ng mga ahente sa paniktik ng AFP at PNP para sirain sa publiko ang imahe ng BHB Masbate na sa esenya ay bigo silang siraan dahil alam na ng mga Masbatenyo kung sino ang nagsisinungaling.

Matagumpay na mga taktikal na opensiba ng BHB-Masbate sa ilalim ng Jose Rapsing Command(JRC) November 26, 2014

Matagumpay na mga taktikal na opensiba ng BHB-Masbate sa ilalim ng Jose Rapsing Command(JRC)
November 26, 2014

Resize text: A+ A- Reset
Sunod-sunod na mga taktikal na opensiba ang inilunsad sa lalawigan ng Masbate ng mga kasapi ng Jose Rapsing Command, JRC-BHB, Masbate laban sa 93rd DRC, 9th IB, PA, para-militar na grupo at mga masasamang elemento sa mga isla ng Burias at Ticao. Lahat ito ay nasa unang distrito ng Masbate.
Ang nasabing taktikal na opensiba ay nakapagsamsam ng mahigit 22 iba’t-ibang uri ng baril, mga magasin ng bala, at mga kagamitang militar.
Nob. 9, 2014 – Burias Is. – reyd sa mga kabahayan ng pamilya Ballesteros sa Brgy. Mabiton, Claveria. Nakuha dito ang 1 M16, 4 na cal.45, 1 SAS12, isang Shotgun, 2 cal.38, 1 cal.22 long barrel, isang 32 cal. at 2 cal.22 short. Ang mga baril na ito ay ginagamit laban sa mga tao at kilusan.
Nob.19, 2014, 6:30 ng umaga – raid sa bahay ni Brgy. Capt. Benny Capinig ng Brgy. Boca Engano, Claveria. Nasamsam dito ang 1 Shotgun at cal. 45. Ginagamit ni Brgy. Capt. Capinig ang mga baril sa kanyang mga iligal na negosyo, partikular na ang illegal drugs.
Nov. 22, 2014, alas 8:30 ng umaga – hinaras ng isang team ng Jose Rapsing Command, JRC,BHB ang 60 kataong 93rd DRC at 9th IB,PA na halos isang buwan nang nag-ookupa at nag-ooperasyon sa So. Guiwanon, Brgy. Danao, San Jacinto, Masbate at mga karatig barangay. Ang grupong ito ang bumaril at nakasugat sa tatlong katao na kinabibilangan ni Brgy. Kgwd. Maritess Espenilla ng Danao, San Jacinto, Masbate.
Ang haras na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng tatlong militar at pagkasugat ng 3 pa na sadyang itinatago ng militar.
Nob. 24, 2014, alas 5:15 ng umaga – raid sa compound ni Nonie Jimenez sa Brgy. Macahoy, San Pascual, Burias Is. Si Jimenez na isang despotikong rantsero sa lugar ay nag-aalaga ng mga armadong grupo na siyang ginagamit laban sa mga tao at kilusan.
Tumagal ng halos 10 minuto ang barilan ng manlaban ang isang tauhan nito habang sumuko naman sa mga kasama ang mga kasamahan nito.
Nakasamsam ang mga kasama ng 1 M16 na may scope, bandolier na may 11 long magasin at mga bala nito, isang M14 na may scope at bandolier na naglalaman ng 15 magasin na puno ng bala, 1 Shotgun at 25 bala, 3 handheld radios, isang cal.22 long barrel na may scope at dalawang magasin at mga bala, 1 cal.38, 1 hammock, 1 backpack, 2 pares ng combat shoes at 2 pares na uniporme ng militar.
Ang lahat ng mga nasamsam ay ginagamit ng grupo ni Nonie Jimenez laban sa mga magsasaka sa paligid ng kanyang rancho at sa kilusan.
Nananawagan ang JRC,BHB-Masbate sa mga Masbatenyo na magkaisa at magtulongan upang labanan ang mga masasamang elemento at mga pang-aabusong militar sa lalawigan ng Masbate na bumibiktima sa mga Masbatenyo. Sa mga may baril naman ay huwag niyong gamitin sa masasamang gawain at lalong huwag niyong gamitin laban sa kilusan, at kung handa naman kayo ay ibigay niyo na lang sa kilusan para magamit sa pagtatanggol sa mga inaapi at pinagsasamantalahang mga Masbatenyo laban sa mapang-api at mapagsamantalang uri sa lipunan.